REVÍZIE

Preverenie správnej činnosti vieme zrealizovať vo vašom dome, či byte. Taktiež ponúkame revízie bleskozvodov, spotrebičov, rôznych priemyselných strojov a pod.

Aké druhy OPaOS (revízie) sa vykonávajú ?

Východisková OPaOS

Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky.Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Pravidelná OPaOS

Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a normami STN 33 1500:1990~2007, STN EN 62305-3:2007 (STN 34 1390:1969~2007) a STN 34 1391:1998~2008.Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Mimoriadna OPaOS

NAPÍŠTE NÁM!